<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
(foto bij persbericht)
(foto bij persbericht) (Foto: )

CDA en VVD Zuid-Holland willen oplossing voor files bij Lammenschans

Persbericht: Het CDA en de VVD Zuid-Holland willen een oplossing voor de files in de spits bij Lammenschans. 


Statenleden Moniek van Sandick en Michel Rogier (CDA) en Mirjam Nelisse (VVD) stelden vragen aan het college van Gedeputeerde Staten (ex artikel 49 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten).

Onderwerp: Bruggen Leiden

Toelichting:

De gemeenteraad van Leiden heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de provinciale bruggen in Leiden tijdens de spits dicht moeten. De Statenfracties van het CDA en de VVD van Zuid-Holland steunen dit verzoek van de Leidse gemeenteraad en zijn verbaasd dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, getuige de reactie in het Leidsch Dagblad, deze motie direct naast zich neerleggen. Zeker nu de aanleg van de verhoogde brug bij de Lammebrug tot onbekende datum is uitgesteld verwachten het CDA en de VVD van het College dat er creatief wordt meegedacht aan een oplossing voor het fileprobleem in Leiden tijdens de spits. Wat het CDA en de VVD betreft is het sluiten van de bruggen tijdens de spits in Leiden daar een voorbeeld van.

Daarnaast baart het uitstel door de provincie van de aanleg van de nieuwe Lammebrug en de verbreding van de Europaweg (N206) en de daarmee voortdurende onveilige verkeerssituatie ons zorgen. Hierover zijn in de Leidse gemeenteraad reeds vragen gesteld.

Het CDA en de VVD hebben daarom de volgende vragen:

1. Volgens het Leidsch Dagblad (18 juli 2020) waren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op de hoogte van het indienen van de motie van de VVD in Leiden. Heeft u een reactie gegeven op de tekst van de motie? En zo ja wat was de reactie?

2. Bent u bereid een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van de files ter hoogte van de Europaweg en de Aansluiting van de A4?

3. Bent U op basis van de uitkomsten van dit onderzoek van mening dat het openstellen van de bruggen in Leiden aan het Rijn-Schiekanaal in de spits bij Leiden tot enorme verkeershinder, extra files en een sterk verhoogde uitstoot van CO2 leidt?

4. Waarom hebt u niet besloten tot het dicht houden van deze bruggen in de spits? En hoe heeft u de belangen van het wegverkeer en het scheepvaartverkeer daarin afgewogen?

5. Bent u op basis van de uitkomsten van het onderzoek van plan alsnog deze maatregelen van het dichthouden van de bruggen tijdens de spits te treffen? Zo nee, waarom niet?

6. Is de provincie in contact met de gemeente Leiden over het uitstel van de aanleg van de

Lammebrug en het vernieuwen van de Europaweg?

7. Wanneer zal, naar verwachting, de Lammebrug te Leiden worden vernieuwd?

8. Wanneer zal, naar verwachting, de Europaweg worden vernieuwd?

9. Het college van B&W van Leiden onderschrijft de stelling van raadslid Storm dat de Europaweg onveilig is. Is de provincie op de hoogte van de onveilige situatie op de Europaweg? Hoeveel ongevallen vinden daar plaats?

10. Het college van B&W van Leiden geeft in de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Storm aan dat Leiden contact zal opnemen met de provincie met de vraag om de onveiligheid op de Europaweg zo snel mogelijk het hoofd te bieden. Is dit reeds gebeurd en welke maatregelen zal de provincie nemen om de onveiligheid aldaar tegen te gaan?

|. Moniek van Sandick (CDA)
2. Michel Rogier (CDA)
3. Mirjam Nelisse (VVD)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten