Afbeelding

Initiatiefgroep Kernwaarden Voorschoten over coalitieakkoord

Politiek Politiek

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders geeft de Initiatiefgroep Kernwaarden Voorschoten haar reactie op het coalitie-akkoord. 

'Op 5 maart jl. organiseerde onze initiatiefgroep in het Bondsgebouw een drukbezochte thema-avond over de kernwaarden van Voorschoten en begin mei hebben we aan de formateur en coalitieonderhandelaars onze ideeën aangeboden die betrekking hebben op de bestuurlijke toekomst van Voorschoten in het perspectief van de geformuleerde kernwaarden.

We hebben geconstateerd dat spoedig na het verschijnen van het Verdiepend onderzoek bestuurlijk toekomst van Voorschoten door Prof. Dr. Klaartje Peters en Dr. Marieke van Genugten, het coalitieakkoord van VVD, D66 en Groen Links werd gepubliceerd. Dit coalitieakkoord kiest ervoor dat Voorschoten op middellange termijn bestuurlijk zelfstandig blijft en zoekt de samenwerking in de eerste plaats in de Leidse regio.

Wij vragen ons af in hoeverre het rapport meegewogen kan zijn in deze keuze en of het rapport nog een verdere rol gaat spelen in discussie over de bestuurlijk toekomst. Ons inziens is deze keuze geen eindstation. Daarom zetten wij de discussie voort om de kernwaarden van Voorschoten blijvend uitgangspunt te laten zijn voor toekomstige keuzen.

Als Initiatiefgroep Kernwaarden van Voorschoten hebben we er daarom de behoefte om u voorafgaand aan de raadsbehandeling van het coalitieakkoord de volgende gedachten mee te geven, zodat die in de raadsdiscussie meegenomen kunnen worden.

• Veiligstellen van onze kernwaarden door deze als harde randvoorwaarden in te brengen in gesprekken met samenwerkingspartners c.q. buurgemeenten. Niet alleen in de Leidse regio maar ook met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg over de Duivenvoorde-corridor.

• Waarborgen van de kernwaarden betekent dat er een actieve dialoog tot stand moet komen met alle samenwerkingspartners van de gemeente. Enerzijds om draagvlak voor onze kernwaarden te genereren en anderzijds om verwachtingen te managen.

• In het proces naar het veilig stellen van de kernwaarden hoort vanzelfsprekend een belangrijke rol te worden weggelegd voor de inwoners van de gemeente. Al of niet in georganiseerd verband en gespreid over wijken en leeftijdscategorieën, zullen zij actief betrokken moeten blijven worden bij discussies over regionale vraagstukken, zoals de woningbouwopgaaf en duurzaamheid.

• De initiatiefgroep vindt het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties de verschillende bestuurlijke opties voor de gemeente Voorschoten zouden hebben. Dit betekent dat de bestuurlijke, organisatorische en financiële voor- en nadelen verbonden aan herschikken van samenwerkingsverbanden, niet alleen per beleidsthema maar ook als samenhangend totaalbeeld (met name voor het sociaal domein) systematisch in beeld moeten worden gebracht.
Dit mede als basis voor (wellicht nog) het Raadsakkoord, de Begroting 2019 en de volgende Perspectiefnota/Voorjaarsnota. Want wij vinden het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt welke consequenties de in het coalitieakkoord gemaakte keuze heeft voor de gemeente Voorschoten en voor zijn inwoners.

• Als de samenwerking met Wassenaar zich vooral gaat richten op ondersteunende en uitvoerende taken moet helder zijn hoe de beleidsadvisering vanuit de WODV vorm wordt gegeven en tevens sterker kan steunen op inbreng vanuit de Leidse regio. Hetgeen op den duur complexe verhoudingen kan gaan opleveren.

• Wie neemt op regionale schaal de regie over dit brede en gefaseerde regionale keuzeproces en wat wordt daarbij de rol en ruimte voor burgerinitiatieven?

Leden van de Initiatiefgroep kernwaarden
Gert Both, Wim Carabain, Stan Dessens, Pieter van Dijken, René Hooijdonk, Wim ter Keurs en Marjolein Zilverentant

Nieuws overzicht

Afbeelding
Centrumondernemers onaangenaam verrast door huisvesting ambtenaren in centrum gisteren 13
André Ewijk heeft zijn Moments weer geopend. Genieten van heerlijk ijs!!
Moments is weer open! 2 mrt, 11:50 1
Afbeelding
Koudwatervrees 2 mrt, 10:00
Afbeelding
"BLIJSPEL" VERGETELHEID toneelgroep Voorschoten 1 mrt, 16:07
Op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagochtend is de speelotheek in de bieb aan de Wijngaardenlaan open. Foto: Speelotheek
Statiegeldactie bij AH voor Speel-O-Theek Voorschoten 1 mrt, 12:00