Wethouder Nanning Mol van Werk en Inkomen. Foto: Mike van Bemmelen
Wethouder Nanning Mol van Werk en Inkomen. Foto: Mike van Bemmelen Foto: Mike van Bemmelen

80 Voorschotenaren weer aan de slag!

Politiek Politiek

In 2018 hebben 80 inwoners van Voorschoten via de gemeente weer een baan gevonden, onder andere bij Voorschotense bedrijven. Ook hebben minder mensen een beroep gedaan op de participatiewet. Een mooi resultaat voor inwoners, ondernemers en onze medewerkers, aldus wethouder Nanning Mol.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De managementrapportage Werk & Inkomen, die aan de gemeenteraad is gestuurd, blijkt positieve cijfers te bevatten over het afnemende aantal inwoners dat een beroep moet doen op de Participatiewet.

In 2018 hebben 64 Voorschotenaren een nieuw beroep gedaan op de Participatiewet. In het jaar daarvoor waren dit nog 107 personen die een uitkering hebben aangevraagd; een substantiële daling. 80 personen zijn begeleid naar een reguliere baan en 43 uitkeringen zijn beëindigd omdat inwoners weer kunnen voorzien in een eigen inkomen. Het saldo van in- en uitstroom dus heeft geleid tot een bestand dat 10% kleiner is.        

De gemeente Voorschoten en de uitvoeringsorganisatie hebben het afgelopen jaar actief ingespeeld op een aantrekkende arbeidsmarkt. Dit door bijvoorbeeld diverse convenanten af te sluiten met werkgevers om leerwerktrajecten op te zetten. Anderzijds heeft een aanscherping van het Arbeidsmarktoffensief (2015-2018) en de opmaat naar de uitvoering van het Re-integratie- en Participatiebeleid (2019-2022) eveneens bijgedragen.

Wethouder Werk & Inkomen Nanning Mol: "Inwoners die geen werk hebben, ontvangen een uitkering. Om de uitstroom uit een uitkering naar een baan te bevorderen hebben we als gemeente in 2018 een nieuw arbeidsmarktoffensief opgesteld. De focus ligt hierbij op jongeren, vijftigplussers en statushouders. In dit plan geven we als gemeente extra aandacht aan omscholing, zodat we het gat tussen vraag naar werk en het aanbod aan werkzoekenden kunnen overbruggen. Ook willen we minder regelgeving voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. In sommige gevallen is de stap naar een betaalde baan nog niet mogelijk. Daar waar betaald werk op een reguliere werkplek nog niet tot de mogelijkheden behoort, kijken we samen met werkgevers naar een passend alternatief, zodat inwoners meedoen en kans krijgen zich te ontwikkelen."

In Voorschoten is er dus sprake van zowel een verlaagde instroom (40% minder ten opzichte van 2017) als een bestandsreductie van ruim 10%. Daarnaast is er in 2018 niet langer sprake van een tekort op de BUIG-gelden. 

Wat zijn BUIG-gelden? Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Gemeenten zijn dus zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de loonkostensubsidie, en voor de uitvoering ervan. In de gemeentelijke begroting van 2014 was een extra bedrag van € 800.000,- opgenomen om de gestegen uitkeringskosten te betalen. Over het jaar 2018 is dit bedrag teruggelopen naar € 0,-

Nieuws overzicht

Afbeelding
Discussieavond op duurzaam sportaccommodatiebeleid in Voorschoten 50 minuten geleden
Afbeelding
Een mooi Weekend van Voorschoten 5 uur geleden
Afbeelding
12 oktober: Wijnproeverij bij Vabene 5 uur geleden
Afbeelding
PvdA: Zet de Vlietwijk centraal! 23 uur geleden
Afbeelding
Poëzieroute Voorschoten start met gedicht van Anne Remijn gisteren