<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Regio nieuws

Einde actie 'Stop Rijnlandroute'

Tien jaar heeft de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland gevochten om de Rijnlandroute tegen te houden. Helemaal tegenhouden is niet gelukt maar toch zijn er successen behaald. Nu de aanleg van de weg is begonnen laat het bestuur in de laatste nieuwsbrief weten dat de Actie Stop Rijnlandroute is opgehouden maar de Stichting blijft zich inzetten voor andere projecten als onder andere de Duivenvoordecorridor:   

'In oktober 2007 verscheen de eerste nieuwsbrief "Actie STOP Rijnlandroute". Ruim 10 jaar later is de aanleg van de Rijnlandroute zichtbaar begonnen:

- met de kap van duizenden bomen in Vlietland voor het verleggen van de A4 en de leidingen daarnaast om de aansluiting van de RijnlandRoute op de A4 mogelijk te maken,
- met de kap van ca. 9000 bomen bij de Stevenshof om de aansluiting op de A44 mogelijk te maken,
- met de totale vernietiging van tientallen hectares weidevogelgebied in de Papenwegse polder, de Zuidwijkse polder en de Oostvlietpolder en
- met de sloop van de hele buurtschap Tienhuizen langs de Ommedijkseweg bij de A44.

We hebben met zo'n veertig organisaties (het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute) actie gevoerd tegen de aanleg van de RijnlandRoute, omdat die weg wel een hoop schade doet, maar niet de problemen oplost waarvoor hij wordt aangelegd. We hebben ons op alle mogelijke manier verzet tegen de aanleg van de Rijnlandroute, door gedegen commentaar te geven op stukken van de provincie die de noodzaak van de weg moesten onderbouwen, door bezwaar- en beroepschriften in te dienen, door te spreken met Provinciale-Statenleden en gemeenteraadsleden en provincie- en gemeentebestuurders, door onze achterban middels Nieuwsbrieven en persberichten en via onze website www.behoudrijnland.nl op de hoogte te houden, maar ook door demonstraties te organiseren. Zo'n 6500 mensen hebben onze petitie ondertekend (onder wie ook u) en ons alleen al op die manier gesteund bij onze acties. Maar tal van vrijwilligers hebben zich ook ingezet om huis-aan-huis informatie tegen de RijnlandRoute te verspreiden.

Nadat met de aanleg van de RijnlandRoute mocht worden begonnen is de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland de Wijkraad Stevenshof en verschillende bewonersverenigingen in de Stevenshof met raad en daad blijven ondersteunen, onder meer in hun verzet tegen de massale bomenkap bij hun wijk en bij hun pogingen te geboorde tunnel door te trekken tot bij de A44.

Namens het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute bedanken wij iedereen die ons gesteund heeft in onze strijd tegen de RijnlandRoute!

Intussen kijken wij terug op een lange periode van actievoeren die begon in 2002 en beslist niet het resultaat heeft gehad dat we voor ogen houden. Wij hebben voortdurend betoogd dat voorlopig volstaan zou kunnen worden met maatregelen op de bestaande N206-route (het verdubbelen van de Europaweg en de Lammebrug en de Trekvlietbrug en het herinrichten van het Lammenschansplein aan de oostkant van Leiden en het verdubbelen van de Tjalmaweg en het herinrichten van de Knoop leiden-West aan de westkant van Leiden). Ondernemersorganisaties in Leiden en Voorschoten hebben zich daar later bij aangesloten.

Als maatregelen op de bestaande route eventueel niet voldoende zouden blijken, stelden wij voor te kiezen voor de Churchill Avenue (een weg in een tunnel onder de Churchilllaan in Leiden, een ontwerp van een burgerinitiatief) en niet voor de RijnlandRoute. De Churchill Avenue en eventueel een andere route in een geboorde tunnel onder Leiden zou een veel beter alternatief geweest zijn voor de RijnlandRoute, die alleen de A4 met de A44 verbindt zonder enige afslag daartussen. Zo'n tunnelroute onder Leiden zou namelijk veel minder omgevingsschade hebben veroorzaakt en de bereikbaarheidsproblemen wel hebben opgelost.

Het feit dat bij onze acties heel veel mensen met elkaar zijn verbonden en jarenlang in grote saamhorigheid met elkaar hebben samengewerkt, beschouwen wij als een uitermate belangrijk positief effect van onze acties tegen de aanleg van de Rijnlandroute. Dat geldt ook voor het feit, dat steeds meer mensen - ook door ons aller acties - zijn gaan beseffen dat je in de Randstad niet door kunt blijven gaan met het aanleggen van steeds meer wegen ten koste van onze leefomgeving.

Dat de weg nu diep onder Voorschoten door in een geboorde tunnel wordt aangelegd, was zeker geen doel van onze acties, maar kan wel degelijk als een effect van onze acties worden gezien. Bestuurders zijn daardoor gaan inzien, (dat de voordelen van de RijnlandRoute wellicht toch minder groot waren dan ze gedacht hadden en) dat de nadelen toch veel groter waren dan ze gedacht hadden en dat daar toch wat aan gedaan moest worden. Daardoor werd het voor hen onmogelijk om te blijven vasthouden aan het oorspronkelijke plan met een open tunnelbak dwars door Voorschoten en vlak langs de huizen, een open verkeersriool, waarvoor ook tal van volkstuinen en sportvelden het veld moesten ruimen.

ANDERE ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING BEHOUD RIJNLAND

De Duivenvoordecorridor bedreigd

De actie tegen de RijnlandRoute is nu afgesloten, het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute functioneert als zodanig niet meer, hoewel de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland met een aantal van die organisaties die daaraan deelnamen nog steeds intensief samenwerkt, nu om de open ruimte tussen Voorschoten en Leidschendam (de zogenaamde Duivenvoordecorridor) zoveel mogelijk open te houden en de bouw van villa's daar zoveel mogelijk te beperken. Van die acties wordt op de website van de Stichting www.behoudrijnland.nl ook regelmatig verslag gedaan onder het kopje "Duivenvoorde(Corridor)".

Een geluidsscherm langs de A4

Daarnaast zijn bestuursleden van de Stichting betrokken bij de pogingen van een aantal organisaties die zich bezighouden met Vlietland en de Vogelplas Starrevaart om de provincie en BAM Infra ertoe te brengen hun contractuele verplichtingen na te komen om langs Vlietland en de Vogelplas een geluidsscherm aan te leggen. Van die activiteiten wordt op de website van de Stichting regelmatig verslag gedaan onder het kopje "Vlietland - Vogelplas". Die organisaties waar het hier om gaat hebben helaas een advocaat in de arm moeten nemen, omdat de provincie stelselmatig weigert aan haar verplichtingen te voldoen.

De advocaat heeft het provinciebestuur en BAM intussen een brief geschreven, waarin hij beide partijen sommeert "gehoor te geven aan hun contractuele verplichting tot de aanleg van een geluidsscherm" en waarin hij de provincie sommeert om te bevorderen dat BAM zijn contractuele verplichting nakomt. In de brief heeft hij de provincie en BAM ook laten weten, dat zijn cliënten bereid zijn in te gaan op het verzoek de provincie en BAM om overleg, maar dat over het standpunt van zijn cliënten geen enkele onduidelijkheid kan bestaan.

Om de benodigde juridische bijstand te kunnen betalen en eventueel een langduriger traject te kunnen ingaan is één van de organisaties, de Vereniging Vrienden van Vlietland, een crowdfundingsactie gestart. U kunt meehelpen aan een geluidsluw Vlietland en een geluidsluwe Vogelplas! Doneer a.u.b. online (zie http://www.vriendenvanvlietland.nl/geluidswering/) of maak een bedrag over op rekeningnummer NL68 INGB 0004 6896 19 t.n.v. Vereniging Vrienden van Vlietland, onder vermelding van "Geluidswering".

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN TER AFRONDING

Dit is de laatste nieuwsbrief van de Actie STOP Rijnlandroute. De "Werkgroep Actie STOP Rijnlandroute" is inmiddels opgeheven. Het e-mailadres info@stoprijnlandroute.nl wordt na het verschijnen van deze nieuwsbrief opgeheven. Ook uw emailadres zullen wij "vernietigen" en niet bewaren.

De website www.behoudrijnland.nl blijft in de lucht. Actualiteiten rondom de Rijnlandroute blijven we vermelden. En we zullen op de website ook verslag blijven doen van alle andere activiteiten van de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland.

Donaties aan de Stichting Behoud Rijnland blijven welkom (zie http://www.behoudrijnland.nl/doneren/). Middelen worden ingezet voor de acties van de Stichting.'


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten