Afbeelding

Meer woningen voor jongeren en ouderen in Voorschoten

Algemeen

Gemeente Voorschoten actualiseert woonbeleid
De gemeente Voorschoten gaat het aantal woningen uitbreiden, onder andere voor jongeren. Ook wil de gemeente levensloopbestendig bouwen stimuleren. De gemeente gaat dat duurzaam doen. De balans tussen een groene inrichting en woningen staat daarbij voorop. Uitgangspunt is eenenergieneutrale woningvoorraad in 2030. Dat staat in de 'Actualisatie Woonvisie 2019 – 2022', die het college onlangs heeft vastgesteld.

Volgens de planning worden er 713 woningen in Voorschoten bijgebouwd tot 2030. Hier komen nu circa 150 sociale huurwoningen (onder andere voor jongeren) bovenop. Daarmee komt het aantal sociale huurwoningen op 25% van de geplande nieuwe woningvoorraad te liggen. Voorheen was dat 15%. Verder wordt er gebouwd voor starters, middeninkomens en ouderen. De gemeente wil ruimte geven aan vernieuwde woonconcepten, die bijdragen aan het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, zoals verzorgingshuizen nieuwe stijl. De gemeentestreeft ernaar goedkope (koop)woningen blijvend goedkoop te houden. Welke instrumenten de gemeente hiervoor gaat inzetten, wordt nader onderzocht.

Een aantrekkelijke woongemeente voor iedereen
Het huidige woonbeleid stamt uit 2016. Het beleid wordt geactualiseerd om de ambities uit het 'Coalitieakkoord 2018 – 2022' te kunnen verwezenlijken. Ook zijn wijzigingen in het landelijke en regionale beleid in de actualisatie verwerkt. Zo is de woonvisie onder andere aangepast aan de afspraken van de Regionale Woonagenda Holland Rijnland, de aangescherpte Provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en aan de komst van de nieuwe Omgevingswet. De hoofddoelstelling van het woonbeleid is onveranderd: Voorschoten blijft een aantrekkelijke woongemeente voor een brede groep inwoners.

Bewoners betrokken bij de uitwerking
Op 14 maart wordt de actualisatie behandeld in de commissie WRG en op 4 april in de raad. Na vaststelling door de gemeenteraad worden de speerpunten van de actualisatie verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daar wil de gemeente uitdrukkelijk haar inwoners bij betrekken, met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen als jongeren, ouderen en kwetsbare groepen.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Evenement in Vuur en Vlam bij Stoomtreinmuseum 7 uur geleden
Afbeelding
GroenLinks Voorschoten vindt accommodaties essentieel onderdeel van sportvisie 7 uur geleden
Afbeelding
Succes in Silvercup voor Forescate Hockey Dames 1 7 uur geleden
Afbeelding
OdenseHuisOrkest brengt mensen bij elkaar: 'Ik word er blij van in mijn hoofd' 14 uur geleden
Afbeelding
PvdA: 'Voor een inclusief en veilig sportklimaat in Voorschoten' 27 mrt., 09:22