Logo voorschotensekrant.nl
Foto: Vrienden van Vlietland.nl
Regio nieuws

Van alles misgegaan bij herinrichting Meeslouwersplas

(Persbericht) Begin december publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer het eindrapport van haar onderzoek naar de rol van de Provincie Zuid-Holland bij de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas in het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland. Dat schrijven een zestal bij Vlietland betrokken organisaties: De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Wat er misgegaan is
De zes organisaties vinden het rekenkamerrapport “een stevig rapport”, waarin ze veel herkennen. Zo maakt het rapport bijvoorbeeld duidelijk, dat er weinig terechtgekomen is van het oorspronkelijke plan voor de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas en dat de Provincie de uitvoering van dat project nauwelijks heeft gecontroleerd.

In hun reactie op het rekenkamerrapport proberen Gedeputeerde Staten (GS) veel van wat misgegaan is bij het project goed te praten. Zo laten GS in hun reactie achterwege, dat er maar een zeer beperkt deel van de oevers hersteld is, dat dat pas jaren later is gebeurd dan was afgesproken en niet volgens de oorspronkelijke plannen.

Voor het toezicht op de kwaliteit van het water in de Meeslouwerplas en de kwaliteit van de bagger die in de plas werd gebracht schuiven GS de verantwoordelijkheid in hun reactie af op het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Omdat dat haar taak niet is, heeft de Randstedelijke Rekenkamer de rol van het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas niet onderzocht. Volgens de zes eerder genoemde organisaties moet de rol van het Hoogheemraadschap bij de verondieping van de Meeslouwerplas zeker nog een keer onderzocht worden, omdat het Hoogheemraadschap de vergunning heeft verleend voor de verondieping en erop moest toezien dat de uitvoerder van dat project (BAM) zich aan de vergunningvoorwaarden hield. Daarbij heeft het Hoogheemraadschap volgens de zes organisaties flinke steken laten vallen.

Water- en baggerkwaliteit
De normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit (de zogenaamde ‘actiewaarden’) werden tijdens de verondieping van de Meeslouwerplas van meet af aan tientallen keren overschreden. Dat vermeldt het rapport van de rekenkamer terecht volgens de zes gebiedspartijen. Er was volgens hen afgesproken, dat het werk bij overschrijding van de actiewaarden meteen moest worden stilgelegd. Maar dat is nooit gebeurd.

Er was niet afgesproken, dat het werk pas zou worden stilgelegd als kon worden aangetoond dat de overschrijding werd veroorzaakt door de bagger die in de plas werd gebracht, zoals volgens de organisaties ten onrechte in het rapport staat. 

De zes organisaties hebben er ook moeite mee, dat in het rapport staat dat de Provincie en het Hoogheemraadschap eigenlijk ook niet zoveel betekenis hechtten aan de gebruikte normen voor de waterkwaliteit. De zes organisaties noemen dat een uitvlucht van beide overheden, om achteraf goed te praten waarom ze zo tekortgeschoten zijn in hun toezicht.

De verplichtingen van de Provincie
Volgens de zes organisaties vermeldt het rekenkamerrapport terecht, dat een aantal van hen via een zogenaamd ‘derdenbeding’ juridisch partij waren bij de overeenkomst tussen de Provincie en BAM in 2009. Speciaal ook voor hen hadden de Provincie en BAM zich in die overeenkomst verplicht de oevers van de Meeslouwerplas opnieuw in te richten en te stabiliseren, een krekengebied aan te leggen en geluidwerende voorzieningen aan te brengen tussen Vlietland, de Vogelplas Starrevaart en de A42.

Des te pijnlijker dus, dat de gebiedspartijen in 2018 uit de krant moesten vernemen dat de afspraken tussen de Provincie en BAM intussen ingrijpend waren gewijzigd. De gebiedspartijen moesten zelfs een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur om erachter te komen wát er was gewijzigd. De Provincie en BAM bleken een aantal verplichtingen aan de gebiedspartijen zonder hun medeweten en toestemming te hebben geschrapt. De gebiedspartijen beschouwen dit als onrechtmatig. Ook dát staat in het rapport van de rekenkamer, maar helaas laat die het vervolgens bij de constatering dat de Provincie dat anders ziet.

Een nieuwe lente … ?
Volgens de gebiedspartijen schrijft de rekenkamer terecht in haar rapport, dat de Provincie tegenwoordig (in een zogenaamd ‘gebiedsoverleg’) beter communiceert met belanghebbenden dan in de periode daarvoor. In hun reactie daarop schrijven GS het “fijn” te vinden te lezen, “dat de partijen in de omgeving een verbetering ervaren in de relatie met de provincie”.

De zes organisaties erkennen en waarderen de verbetering in hun relatie met de Provincie, maar toch is volgens hen zeker niet alles rozengeur en maneschijn:

. Zo is er nu, twaalf jaar na de eerste plannen daarvoor en bijna drie jaar na een unaniem aangenomen Statenmotie daarover, zelfs nog geen definitief ontwerp van de beoogde geluidwering langs de A4.

. Ook zijn nog steeds niet alle oevers van de eilanden tussen de Meeslouwerplas en de grote plas ten noorden daarvan hersteld, hoewel daarvoor volgens de zes organisaties geschikt materiaal beschikbaar is.

. Nu eindelijk de kwaliteit van de bagger wordt onderzocht, die BAM in de Meeslouwerplas heeft laten brengen, gebeurt dat onderzoek volgens de zes organisaties op een volkomen verkeerde manier. Het rekenkamerrapport vermeldt dat ook. Toch is de ondeugdelijke opzet van het onderzoek niet veranderd. 

Ondanks de waardering voor de verbeterde relatie met de provincie, valt er volgens de zes partijen dus nog een hoop te verbeteren.

Meer berichten