<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

PvdA: Meer aandacht voor energietransitie, wonen, cultuur en bestuur

  Politiek

Op 8 november praat de gemeenteraad over de begroting. De PvdA zal vooral aandacht besteden aan vier onderwerpen: de energietransitie, sociale woningbouw, cultuur en bestuursstijl. Het is niet zo dat B en W hier geen aandacht voor hebben. Maar er kunnen wel wat tandjes bij, ambities moeten steviger worden geformuleerd en vrijblijvendheid moeten we achter ons laten. En soms moeten we er wat geld voor vrijmaken. 

Volgens het coalitieakkoord moet Voorschoten in 2030 energieneutraal zijn. Voorschoten loopt voorop, want de Leidse regio richt zich op 2050. Stevige ambities zijn belangrijk, maar ze moeten wel een beetje realistisch zijn. Jammer genoeg is er in de begroting weinig geld uitgetrokken voor de energietransitie. Het ziet er naar uit dat de verkoop van enkele panden de gemeente dit jaar extra geld oplevert. De PvdA wil dat de raad nu al uitspreekt dat we 40% (met een maximum van € 600.000) van het resultaat over 2018 stoppen in de reserve duurzaamheid, het spaarpotje voor de komende jaren. Het definitieve besluit kan bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 worden  genomen. 

In Voorschoten moeten meer betaalbare woningen komen in het bijzonder voor starters en senioren. De komende periode worden plannen gemaakt voor woningbouw op bijvoorbeeld de plek van het cultureel centrum, Beresteijn, Kruispunt Kerk, Starrenburg III. Bij elk van die plekken afzonderlijk hoor je dan vaak dat je daar geen woningen voor inwoners met een smalle beurs kunt bouwen. En voor je het weet komt er dan niets terecht van de ambitie van 25% tot 30% sociale woningbouw. Daarom wil de PvdA dat er snel een totaalplan wordt gemaakt waarin staat hoe je als gemeente afdwingbare afspraken gaat maken met corporaties en projectontwikkelaars. Wachten op een nieuwe woonvisie duurt veel te lang!

Vorig jaar besloot de gemeenteraad met de subsidie op het Cultureel centrum vanaf 1 januari 2021 te stoppen. De PvdA vond dat voorbarig en stemde tegen. Het nieuwe college wil de bibliotheek en het cultureel centrum samenvoegen. Maar in de begroting zijn hiervoor geen bedragen uitgetrokken.  De voorbereiding van de verkoop van het cultureel centrum is in gang gezet en de tijd dringt. Anders is er op 1 januari 2021 geen andere accommodatie. 
Inmiddels wordt door verschillende partijen gewerkt aan concrete plannen. De PvdA wil nu een bedrag van € 50.000 vrij maken om te laten onderzoeken welk alternatief de voorkeur verdient en zal een voorstel doen over de manier waarop dit kan worden gefinancierd.

Tot slot, het vertrouwen van Voorschotenaren in de lokale politiek is de laatste jaren stevig gedaald en ligt onder het landelijk gemiddelde.  De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze eerder worden betrokken bij het maken van plannen die hen raken. Dat vindt de PvdA belangrijk.  Of het nu om de zelfstandigheid van Voorschoten, de jeugdzorg of het centrum gaat. 

B en W zeggen dat ze de bestuursstijl willen veranderen. Maar het  afgelopen half jaar is gebleken dat het nieuwe college wel een steuntje in de rug kan gebruiken om er voor te zorgen dat Voorschotenaren van begin af aan bij het maken van plannen worden betrokken. Dat geldt misschien niet voor alle plannen en het is niet gemakkelijk, maar er kan veel meer dan nu gebeurt. Zoals ze in Leeuwarden zeggen: "Je moet geloven in de kracht van mensen en in de ideeën die zij hebben." Daarom wil de PvdA zich  op 8 november ook hiervoor inzetten.

De PvdA zal vijf moties en amendementen indienen die hierover gaan. Ze zijn terug te vinden op de website van de PvdA www.voorschoten.pvda.nl .
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten