<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

'Financieel beleid gemeente anno 2019 geen haar beter'

  Politiek

(ingezonden door drs. M. van der Meij). Zoals de meeste Voorschotenaren nog wel weten gaven achtereenvolgende coalities (waarin alle partijen zaten m.u.v. de SP) te veel geld uit. Om precies te zijn: € 75 miljoen 'teveel.' Hiermee veranderde Voorschoten van een 'rijke' in een armlastige gemeente.  Daarom betaalt de gemiddelde Voorschotense inwoners meer belasting dan inwoners van omringende gemeenten.

Dat geld kwam:
-    uit de spaarpotten (reserves) en 
-    uit belastingverhogingen.

De Rekenkamer kwam met de aanbeveling om de deskundigheid bij Raadsleden te vergroten onder meer door een betere toelichting op de Financiën. Lees: juiste en begrijpelijke taal. Er kwam een keurig plan om voortaan wat meer 'de hand op de knip te houden'. (Profielschets voor de nieuwe Burgemeester)  

In 2018 kwam de nieuwe coalitie (VVD, D66 en Groen Links) die 'de financiën op orde zouden brengen.'  

De vraag is wat veranderde er nu echt?  Laten we aan de hand van het meest recente financiële beleid (uitgaven 2018) en de komende begroting (Kadernota 2020) eens kijken welke lessen zijn geleerd:  
-    Eerst was er het 'heugelijke nieuws' (april) dat we over 2018 een 'overschot' (aldus B&W) hadden.  Bij nadere bestudering blijkt echter dat dit 'overschot' ontstond door € 1,6 miljoen uit de spaarpot (reserves) te halen. 
-    Voor 2020 wordt een tekort van € 2 miljoen verwacht. 
-    De meerjarenbegrotingen laten tekorten zien .
-    De komende jaren worden de lokale belastingen verhoogd 
-    De afvalstoffen heffing wordt verhoogd. 
-    Er wordt ca. € 1,2 miljoen uit de spaarpotten(reserves) gehaald.

Daarnaast verstrekte de gemeente een overzicht waar die € 75 miljoen 'teveel' aan is besteed. 80% (!) hiervan ofwel € 60 miljoen is naar stenen en asfalt gegaan. Opmerkelijk is dat de bijdrage van de gemeente Voorschoten aan de provincie voor de Rijnlandroute ad € 9 miljoen niet genoemd wordt, want… dit bedrag moet de komende jaren nog in de begroting opgenomen.

Opmerkelijk is verder dat: 
o    a) er (nog) geen geld is voor een structurele ondersteuning van het zwembad. 
o    b) Voorschoten aan culturele activiteiten gem. ca. € 10 per inwoner uitgeeft, terwijl in Wassenaar dit bedrag meer dan € 40 per inwoner is.
o    C) Verdere kortingen op verenigingen en vrijwilligerswerk zijn ingevoerd.
o    c) de Duivenvoorde corridor extra bebouwd mocht worden.

Het op orde brengen van de financiën' houdt dus in dat:
-    Spaarpotten (reserves) worden aangesproken.
-    Belastingen worden verhoogd.
-    Culture- en vrijwilligers organisaties worden gekort.
-    De komende jaren nog stevig geïnvesteerd wordt in asfalt en stenen. Om te vermijden om welke bedragen het dan echt gaat worden de kosten van vervanging van de riolering maar buiten die getallen gehouden. 

Mooie woorden ('we brengen de financiën op orde') verhullen dat de financiën niet echt worden aangepakt. We hebben een 'overschot' en houden de 'hand op de knip' . Maar hoe dan: valt het onnodig vervangen van grijsbakken voor ca. € 1 miljoen onder het begrip: hand op de knip?  

Goed financieel beheer is een kwestie van bestuurlijke mentaliteit. Als een wethouder dan meldt dat er een overschot is, terwijl er geld uit de reserves komt dan heeft die geen kaas gegeten van financiën of hij misleidt de Raad. Er was overigens 1 partij in de Raad, die de truc doorhad. Goed financieel beleid houdt in dat bestuurders wel de hand op de knip houden. 

Goed financieel beleid houdt in dat je prudent omgaat met geld voor de Rijnlandroute. Uit meerdere informatiebronnen werd indertijd gemeld dat ondertunneling zeker niet duurder was dan een open bak. Voeg dit toe aan het hardnekkige gerucht dat ten tijde van de financiering van de Rijnlandroute een (nog steeds prominent) VVD-Raadslid de provincie zou hebben geïnformeerd dat de gemeente Voorschoten € 9 miljoen beschikbaar had voor een bijdrage. Dan ligt de conclusie voor de hand. Per saldo zijn de inwoners van Voorschoten voor een flink bedrag, mogelijk zelfs voor € 9 miljoen, door dit lek naar de provincie benadeeld. Misschien dat dat gerucht eens uitgezocht moet worden. Dat zou zeker een bijdrage aan de bestuurlijke mentaliteit betekenen.

Drs Marco van der Meij. 


Drs Marco van der Meij is bedrijfseconoom; hij was fractievoorzitter van D66 van 2014-2018 en was voorzitter van de Raadscommissie die een onderzoek instelde naar de te veel uitgegeven € 75 miljoen.  Hij is thans geen lid meer van een politieke partij en schrijft deze analyse op persoonlijke titel. 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten