Er zijn zorgen over de bebouwing van een deel van Vlietland
Er zijn zorgen over de bebouwing van een deel van Vlietland Foto: Dutch Lake Residence

PvdA, GroenLinks en D66: Zorgen over Vlietland

Politiek Politiek

In een gezamenlijk persbericht spreken PvdA, GroenLinks en D66 Voorschoten hun zorgen uit over de bouwplannen van 222 recreatiewoningen in recreatiepark in Vlietland. Volgens de partijen wordt het gebied omheind en afgesloten met een slagboom. Bart Carpentier Alting, eigenaar van Vlietland B.V. is het daar niet mee eens. 

Op verzoek van de partijen wordt het persbericht eerst geplaatst, met daaronder de reactie van Bart Carpentier Alting. De drie partijen hebben daar ook weer op gereageerd. 

PvdA, D66 en GroenLinks Voorschoten: Grote zorgen bouw recreatiepark Vlietland
In 2005 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten tot de bouw van een recreatiepark aan de overkant van de Vliet bij Krimwijk 2 (park Allemansgeest). Na een lange periode van stilte, ligt er nu een plan voor de bouw van 222 vakantiewoningen, een restaurant, een bedrijfswoning en 569 parkeerplaatsen. Uit de gegevens blijkt dat een groot gedeelte van het gebied niet meer openbaar toegankelijk zal zijn: het recreatiepark wordt omheind en afgesloten met een slagboom.
PvdA, D66 en GroenLinks in Voorschoten maken zich dan ook grote zorgen over de gevolgen voor Vlietland en ons dorp. Het bebouwde oppervlak van vakantiewoningen, restaurant, bedrijfswoning en parkeerplaatsen komt overeen met 4 ½ voetbalveld. En dan hebben we het nog niet eens over het ruimtebeslag van toegangswegen!
Na het eerdere afsnoepen van gebied voor de Rijnland-route wordt het bestaande groene natuurgebied (bodemleven, bomen, heesters en planten) opnieuw aangetast, met als gevolg minder CO2- en fijnstof opname en negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, zowel in de grond als de flora en fauna boven de grond.
Onze regio staat voor grote uitdagingen. Natuurgebieden moeten worden beschermd, de stikstofuitstoot moet worden bestreden en er moeten op korte termijn meer (betaalbare) woningen worden gebouwd. PvdA, D66 en GroenLinks hebben dan ook grote twijfels over de plannen vlak over onze gemeentegrens die er ook toe leiden dat Voorschotenaren een groot deel van het recreatiegebied ‘in de achtertuin’ moeten inleveren.
Op initiatief van deze drie partijen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een motie die ertoe moet leiden dat Voorschoten veel intensiever betrokken moet worden bij de plannen van Leidschendam-Voorburg. Eerst willen we meer informatie, vervolgens willen we actief aan tafel zitten om mee te kunnen praten. De plannen lijken al vergevorderd te zijn, maar de gemeenteraad heeft het college nu de opdracht gegeven om stevig bij buurgemeente Leidschendam-Voorburg aan de bel te trekken.


Reactie eigenaar Vlietland
‘Waar partijen nu op reageren is een relatief kleine wijziging van het bestemmingsplan dat al in 2010 is goedgekeurd door de Raad van State’, zegt Bart Carpentier Alting. De wegen en paden in het gebied voor recreatiewoningen blijven volledig toegankelijk voor fietsers, wandelaars en is ook het toe te voegen wateroppervlak openbaar toegankelijk voor recreanten met een bootje, alleen auto’s worden geweerd op het terrein waar de recreatiewoningen komen.

Destijds was gekozen voor 222 grondgebonden en gestapelde recreatiewoningen. Dat is nu vanwege de inmiddels gewijzigde omstandigheden niet wenselijk, de gestapelde woningen zouden dan tegen de fly-overs van de Rijnlandroute gaan aankijken. Het worden daarom grondgebonden woningen. Verder hebben we gekozen voor één restaurant in plaats van drie. Ook voor de pleziervaart is het gebied open. Sterker, er wordt zelfs 2,7 ha extra water toegevoegd in de vorm van meertjes en vaarwegen, allemaal openbaar. Tenslotte wordt een aantal parkeerplaatsen weggehaald en verplaatst naar een betere locatie, dichter bij de stranden.

Het te bebouwen deel is circa 22 ha groot. De toename van de bebouwing binnen deze oppervlakte is 1,8%. Ook de uitspraak over het ruimtebeslag van de toegangswegen klopt niet. Er komen geen extra toegangswegen alleen een omlegging van een bestaande weg. De aanpassingen op het bestemmingsplan houden ook in dat er per saldo minder bouwvolume zal worden gerealiseerd omdat twee grote gebouwen -een golfclubhuis en indoorsportvoorzieningen- die in het bestemmingsplan Vlietland Noordoost 2005 stonden niet gebouwd zullen worden als gevolg van gewijzigde regelgeving en omstandigheden. 

Het overgrote deel van Vlietland is bestemd als recreatiegebied. Alleen het uiterste zuidwesten van Vlietland is bestemd als natuurgebied. Het uiterste noorden van Vlietland is bestemd als gebied voor intensieve recreatie. Op een deel van deze gronden komen de recreatiewoningen. Dit past in het beleid van de provincie en de rijksoverheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat de plannen voor de herinrichting van het uiterste noorden van Vlietland natuurwaarden zullen toevoegen aan dit gebied.

Spijtig en betreurenswaardig dat partijen middels dit bericht onjuistheden naar buiten brengen. Dit is bespelen van de publieke opinie, op een afkeurenswaardige wijze. Als men bezwaren had tegen de betreffende plannen dan had men dat voor 2005 moeten laten weten. Nu zijn de betreffende plannen reeds goedgekeurd en kunnen deze -op de voornoemde twee aanpassingen na- uitgevoerd worden.’

In de juni-editie van de Voorschotense Krant zijn de plannen in Vlietland uitgebreid aan bod gekomen. Daar zegt Carpentier Alting: ‘Naar verwachting hebben wij dit najaar een onherroepelijk bestemmingsplan en kan er in 2023 gestart worden met de voorbereidingen. Het plan wordt verder ontwikkeld en uitgevoerd onder de naam Dutch Lake Residence, een samenwerking van Vlietland BV met Kondor Wessels en DGI.

Reactie PvdA, GroenLinks en D66 op antwoorden Bart Carpentier Alting:
Zoals uit ons persbericht blijkt, beseffen wij terdege dat reeds in 2005 het ‘oorspronkelijke’ bestemmingsplan is vastgesteld’, aldus PvdA, GroenLinks en D66 in een reactie. ‘Dat wordt vermeld in de eerste alinea van ons bericht en aan het eind staat ook dat de plannen al vergevorderd lijken. Maar de wereld verandert in vijftien jaar, er wordt anders tegen ontwikkelingen aangekeken en dat biedt de mogelijkheid tot reflectie. Voorschoten is door de gemeente Leidschendam-Voorburg gevraagd om een reactie op de nieuwe voorstellen. Voordat we dat doen willen we graag meer informatie en intensiever betrokken worden bij de ontwikkelingen. Dat staat ook in de laatste alinea van onze motie waarin we om een informatiebijeenkomst vragen.

Dat neemt niet weg dat we ons grote zorgen maken. Bestudering van de nota Doorontwikkeling Vlietland Noord laat zien hoe groot het te bebouwen oppervlak wordt. En dat komt overeen met het oppervlak van 4 1/2 voetbalveld. Het is juist dat de bestaande toegangsweg naar Vlietland wordt omgelegd. In ons persbericht doelen wij op de toegangswegen binnen het gebied van het recreatiepark die er ongetwijfeld zullen zijn (voor de ontsluiting van de afzonderlijke delen van het recreatiepark).

De heer Carpentier Alting ontkent dat het recreatiepark wordt omheind en afgesloten met een slagboom. Deze passage in ons persbericht is afkomstig uit de nota Doorontwikkeling Vlietland Noord: “Zoals in 2019 bij de uitgifte van erfpacht is voorzien, wordt het gebied omheind en afgesloten met een slagboom”. 

De voorgenomen ontwikkeling van het recreatiepark vindt plaats vlak over onze gemeentegrens. Wij zijn van mening dat het in dit soort situaties wenselijk is als twee gemeentes hierover intensiever spreken. Wij maken ons zorgen, wij willen graag meer informatie, die informatie kan zorgen wegnemen of vergroten, wij willen graag mee kunnen praten.

De heer Carpentier Alting stelt dat wij ‘allerlei onjuistheden naar buiten brengen’. Wij hebben ons gebaseerd op de documenten van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ons bericht bevat geen feitelijke onjuistheden. Iets anders is dat er door de ontwikkelaar misschien veranderingen in de plannen zijn aangebracht waarvan wij niet op de hoogte zijn. Reden te meer om als gemeenteraad goed geïnformeerd te worden.’

In een laatste reactie bevestigt de eigenaar van Vlietland: het klopt dat er in het bestemmingsplan staat dat het gebied voor de recreatiewoningen mag worden omheind. Dit omwille van de veiligheid. Er is echter gekozen voor een natuurlijke afscheiding door middel van watergangen etc. In het bestemmingsplan staat ook, ‘desondanks blijven binnen het gebied fiets- en wandelroutes openbaar toegankelijk. Hiermee kan iedereen in het groene en waterrijke gebied blijven recreëren. Ook de te realiseren meren en vaarwegen van in totaal 2,7 hectare zijn openbaar en dus voor iedereen bevaarbaar.’

Deze discussie is voorlopig nog niet voorbij. Duidelijk is ook dat de door de drie partijen gevraagde informatiebijeenkomst hard nodig is.
Nieuws overzicht

Afbeelding
Huiselijk geweld en kindermishandeling: ook in Voorschoten 4 uur geleden
Afbeelding
Forescate Dames 1 wint met 3-1 van Alliance D1 4 uur geleden
Afbeelding
Volleybaljongens Gemini Kangeroes zoeken nieuwe spelers 4 uur geleden
Afbeelding
Spetterend glow feest voor 08-09-010!! 5 uur geleden
Afbeelding
'Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal sterker worden' 5 uur geleden