<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
Politiek

CDA: Regionaal samenwerken bij energiebeleid geeft Voorschoten kansen

Persbericht CDA:

CDA raadslid Cees Bremmer: "Het klimaatbeleid is volop in beweging. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Door in regionaal verband samen te werken is de gemeente Voorschoten veel beter in staat om deze ontwikkelingen te volgen. Het stelt Voorschoten en de regio in staat kennis te delen en van elkaar te leren. De CDA fractie kan zich daarom goed vinden in het binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland door veertien gemeenten opgestelde Energieakkoord dat de energie-transitie op regionaal niveau wil versnellen. Dit akkoord sluit goed bij de visie van het CDA-Voorschoten. Voorschoten en andere gemeenten in Holland Rijnland hebben een voorbeeldfunctie in het toewerken naar een duurzame lokale Voorschotense samenleving. Een actieve opstelling bij het stimuleren van energiebesparende maatregelen, is een absolute must". Aldus het Raadslid Bremmer tijdens de bespreking van het voorgestelde Energieakkoord in de commissie Wonen, Ruimte,Groen (WRG).

Bremmer noemde de aanpak van dit Energieakkoord ook een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen gemeenten. Hij onderstreepte ook een belangrijk uitgangspunt van dit energieakkoord, namelijk "lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig". Dat betekent voor het CDA ook zo veel mogelijk gebruik maken van aanwezige kennis bij de 14 lokale gemeenten, voordat dure externe deskundigheid ingehuurd gaat worden.

Plan Roosenhorst is kan en moet nog beter
"Omdat in het verleden de hoofdprijs betaald is voor het uitkopen van de kassen in de Duivenvoordecorridor kun je er niet omheen dat een stuk beperkte en op de omgeving aangepaste woningbouw in dit gebied onontkoombaar is", aldus het CDA Raadslid Cees Bremmer. "Duurzaam betekent voor de CDA-fractie ook financieel duurzaam", zo betoogde hij in de commissie Wonen, Ruimte,Groen (WRG) waar uitgebreid werd gesproken over de ingediende zienswijzen op het Bestemmingsplan Roosenhorst

De CDA-fractie kan in grote lijnen instemmen met het Bestemmingsplan Roosenhorst, dat deze en volgende maand onderwerp van bespreking is in de gemeenteraad.

De CDA fractie ondersteunt volledig de ambitie om de Duivenvoordecorridor weer groen en open te maken. "Er is de afgelopen periode al veel bereikt in het vergroenen van de Duivenvoordecorridor", stelde Bremmer. "Natuurwaarden zijn versterkt, evenals de cultuur-historische kwaliteit van dit gebied. Een fraai nieuw wandelpad, het Knippolderpad is aangelegd. De monumentale Bollenschuur langs de Veurseweg is in oude glorie hersteld. Het kasteelpark Duivenvoorde is in belangrijke mate gerenoveerd,zoals het herstel van de Zocher tuinen en van de Marotzaal. Ook is de recreatieve toegankelijkheid van Duivenvoorde en de corridor is vergroot."

Over de bezwaren tegen bebouwing zei Cees Bremmer: "Het voorgestelde Bestemmingsplan Roosenhorst past binnen de kaders van zowel het Rijk, de Provincie Zuid-Holland als de gemeente Voorschoten. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf een positief advies op het voorgestelde plan Roosenhorst."
Bremmer vond overigens dat de Vereniging Oud Groen en Leefbaar Voorschoten,mede namens meerdere andere organisaties terecht wees op de noodzaak van een zorgvuldig beleid inzake de erfafscheidingen, om een geruisloze verrommeling van het gebied Roosenhorst te voorkomen. 
Ook had hij begrip voor een aantal kritische, waardevolle vragen en opmerkingen over de voorgestelde dimensionering, materiaalgebruik en kleur van het enige voorgestelde hoogbouwcomplex in het schetsontwerp. Wat dat betreft verdient het schetsplan nog verder verbetering, aldus het CDA-raadslid.

Ingenomen was Bremmer met enkele toezeggingen van wethouder Hans Rasch aan de CDA-fractie, zoals een besloten commissieoverleg over de financiële stand van zaken en risico's van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor. Ook zegde Rasch op verzoek van Bremmer een brief toe aan de gemeenteraad over de eventuele mogelijkheden tot aanpassing van het schetsontwerp. Verder wordt op voorstel van o.a. de CDA-fractie de zienswijze van de Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving alsnog gepubliceerd. Omdat deze zienswijze door de gemeente te laat en dus buiten de termijn werd ontvangen, werd deze reactie niet ontvankelijk verklaard. Maar dat kan geen reden zijn de Raad niet te informeren over de inhoud van dit schrijven,aldus Bremmer


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten