Afbeelding

Energietransitie in Holland Rijnland: een belangrijke stap vooruit

Algemeen Regio nieuws

De samenwerkende overheden in de regio Holland Rijnland willen in 2030 11% minder energie verbruiken dan in 2014. Met name door woningen te verduurzamen en slimmer en schoner transport. Ook willen we onze energievoorziening verder verduurzamen, door het benutten van duurzame warmtebronnen en het opwekken van duurzame elektriciteit. Dit staat in de Regionale Energie Strategie 1.0 van Holland Rijnland, waarin de overheden in de regio tussentijdse doelen stellen en keuzes maken voor 2030 om uiteindelijk energieneutraal te zijn in 2050.

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is opgesteld door dertien gemeenten, twee waterschappen, Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland. Netbeheerder Liander, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners uit de regio leverden belangrijke bijdragen aan de RES. De komende periode vindt besluitvorming over de RES plaats. De partners spreken hun goedkeuring uit over de RES voordat deze wordt voorgelegd aan het Nationaal Programma RES (NPRES). Hierbij hebben volksvertegenwoordigers een belangrijke rol.

Samen met inwoners
Keuzes die in de RES 1.0 zijn gemaakt, hebben invloed op de directe leefomgeving van veel inwoners binnen Holland Rijnland. Afgelopen herfst en winter zijn inwoners betrokken bij de regionale energietransitie. Meer dan 10.000 inwoners hebben hun ideeën en reflecties ingebracht via vragenlijsten, online bijeenkomsten, webinars en straatgesprekken. Ook gaven verschillende inwoners aan dat ze op hun eigen terrein energie willen opwekken met wind of zon of dat ze willen participeren in een dergelijk project. Een mooi begin om samen te werken aan schone, slimme en duurzame energie.

Kiezen voor maatregelen met het meeste effect
De RES 1.0 van Holland Rijnland geeft richting aan de regionale energietransitie. Belangrijke opgaves hierbij zijn de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (vooral woningen en kantoorpanden) en het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook zijn er in Holland Rijnland afspraken gemaakt over energiebesparing en het stimuleren van duurzame mobiliteit, ook al zijn dit geen verplichte onderdelen van de RES.

In de RES-regio Holland Rijnland kijken we naar het gehele regionale energiesysteem en kiezen we voor maatregelen die het meeste effect hebben. In de regio komt 80% van het energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving en mobiliteit. Door daar snel en slim te verduurzamen, worden belangrijke stappen gezet naar een energieneutrale regio.

Energiebesparing
Energie die niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Daarom willen we binnen de RES-regio Holland Rijnland fors energie besparen. De regionale ambitie is om in 2030 1 TWh, oftewel 11%, te besparen ten opzichte van 2014. Om dit te realiseren, zet de regio volop in op verduurzaming van woningen en kantoorpanden.

Mobiliteit
Vervoer van goederen en mensen zorgt voor veel CO2-uitstoot in de regio. Slimmer, schoner en duurzamer vervoer biedt kansen om de CO2-uitstoot door mobiliteit in 2030 met 22% te verminderen ten opzichte van 1990. Ook het energieverbruik van vervoersmiddelen is in 2030 11% lager dan in 2014. Het elektrisch maken van vervoer is hierbij een belangrijke bouwsteen.

Warmte
In 2050 wordt de hele gebouwde omgeving in Holland Rijnland verwarmd door duurzame warmtebronnen. Hiervoor worden zoveel mogelijk lokaal beschikbare warmtebronnen gebruikt, zoals diepe geothermie en aquathermie. Ook zetten de partners in de RES-regio Holland Rijnland in op een warmteleiding uit Rotterdam, die delen van de regio kan voorzien van restwarmte.

Elektriciteit
De regio wil in 2030 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit opwekken ten opzichte van 2014. Door zonnepanelen te plaatsen op grote daken, kan al 0,25 TWh worden opgewekt. Daarnaast zijn zonnevelden en windturbines nodig om de resterende 0,8 TWh aan elektriciteit op te wekken.
Samen hebben de regiogemeenten, provincie en waterschappen hiervoor zoekgebieden aangewezen. Gemeenten gaan met hun inwoners in gesprek over exacte locaties. In lijn met de voorkeuren van inwoners, bestuurders en andere stakeholders, liggen deze zoekgebieden overwegend langs grote wegen in de regio. Op een kaart van de regio hebben we die zoekgebieden gemarkeerd.

Van Klimaatakkoord naar RES
In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Deze landelijke afspraken worden door dertig regio’s vertaald naar passende regionale ambities en maatregelen. Elke regio stelt hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op, zo ook Holland Rijnland.

Vervolg
De RES 1.0 is de eerste grote stap in de uitwerking van het regionale Energieakkoord van 2017. Iedere twee jaar wordt de RES herzien en aangevuld met nieuwe inzichten, technologieën en projecten. In 2023 volgt de RES 2.0. In de tussentijd werkt de regio Holland Rijnland verder aan de uitvoering van de RES 1.0. Ook bij deze vervolgstappen zullen inwoners op verschillende manieren nadrukkelijk worden betrokken.

Meer informatie over de RES Holland Rijnland vindt u terug op de website: www.wijzijnon.nl.

Nieuws overzicht

Afbeelding
Bliksemactie voor Oekraïens jeugdkoor levert € 5.250,- op 7 minuten geleden
Afbeelding
De VoorschotenLoop houdt unieke 10 Engelse mijl intact 2 uur geleden
Afbeelding
Cultuur in het dorp nog beter op de kaart zetten 3 uur geleden
Afbeelding
Speelotheek gaat duurzaam met Albert Heijn 21 uur geleden
Afbeelding
Gemeente wil meer aandacht voor toegankelijkheid 21 uur geleden