<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl
<p>&lsquo;We willen inwoners en stakeholders graag betrekken bij de keuzes die we moeten maken&rsquo;, aldus wethouder Erika Spil. </p>

‘We willen inwoners en stakeholders graag betrekken bij de keuzes die we moeten maken’, aldus wethouder Erika Spil.

(Foto: Rita van de Poel)
Gemeenteberichten

RES 1.0 Holland Rijnland: Een eerste stap!

  Politiek

De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van Holland Rijnland is klaar. Voorschoten is daar onderdeel van. De RES gaat nu naar alle gemeenteraden voor besluitvorming. De samenwerkende overheden in de RES-regio Holland Rijnland willen in 2030 11% minder energie verbruiken dan in 2014. Dat willen ze vooral doen door woningen te verduurzamen en door slimmer en schoner transport. Ook willen ze hun energievoorziening verder verduurzamen. Dat willen ze door het gebruiken van duurzame warmtebronnen en door het opwekken van duurzame elektriciteit door zonnepanelen op daken, windmolens en door zonnevelden. ‘We willen inwoners en stakeholders graag betrekken bij de keuzes die we moeten maken’, aldus wethouder Erika Spil.

De RES 1.0 van Holland Rijnland geeft richting aan de regionale energietransitie, oftewel hoe stappen we over van fossiele (dus aardgas, benzine, aardolie) op duurzame brandstoffen (bijvoorbeeld zon en wind). Belangrijke opgaven hierbij zijn het overstappen van woningen en kantoorpanden (de gebouwde omgeving) op duurzame warmtebronnen en het opwekken van duurzame elektriciteit. Ook zijn er in Holland Rijnland afspraken gemaakt over energiebesparing en het stimuleren van duurzame mobiliteit, ook al zijn dit geen verplichte onderdelen van de RES. In de regio komt 80% van het energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving en mobiliteit. Door daar snel en slim te verduurzamen zijn minder zonnevelden en windmolens nodig.

Energiebesparing
Energie die niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden opgewekt. Daarom willen de overheden binnen de RES-regio Holland Rijnland fors energie besparen. De regionale ambitie is om in 2030 15% energie te besparen op woningen en 11% op mobiliteit.

Elektriciteit
De regio wil in 2030 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit opwekken ten opzichte van 2014. Dat betekent, bij optimale opbrengst, 35 windmolens van 5,6 MW en 750 ha zonnevelden. (Voor het idee: 1 terawattuur, is 1 miljard kilowattuur, een koelkast gebruikt per jaar 100 KWh.) Door zonnepanelen te plaatsen op grote daken, kan al 0,25 TWh worden opgewekt. Daarnaast zijn in de regio zonnevelden en windmolens nodig om de resterende 0,8 TWh aan elektriciteit op te wekken. Windmolens zijn vooral langs snelwegen voorgesteld.

Mobiliteit
Vervoer van goederen en mensen zorgt voor veel CO2-uitstoot in de regio en die uitstoot wil de regio verlagen. Dat kan als mensen meer thuiswerken, meer gaan fietsen en het OV gebruiken. Ook is een doel dat het energieverbruik van vervoersmiddelen 11% lager in 2030 wordt ten opzichte van 2014. Een belangrijk middel omdat te halen is het elektrisch maken van vervoer. Dat vraagt minder energie dan fossiele brandstof. Om de elektriciteit op te wekken zijn de zonnevelden nodig.

Warmte
In 2050 wordt de hele gebouwde omgeving in Holland Rijnland verwarmd door duurzame warmtebronnen. Hiervoor worden zoveel mogelijk lokaal beschikbare warmtebronnen gebruikt, zoals geothermie en aquathermie. Zes gemeenten in de Leidse regio, waaronder Voorschoten, zetten in op een restwarmteleiding uit Rotterdam, die delen van de regio kan voorzien van restwarmte; warmte die overblijft bij bedrijven.

Samen met inwoners
Keuzes die in de RES 1.0 zijn gemaakt, hebben invloed op de directe leefomgeving van veel inwoners in Holland Rijnland. Afgelopen herfst en winter zijn inwoners betrokken bij de regionale energietransitie. Meer dan 10.000 inwoners hebben hun ideeën en gedachten ingebracht via vragenlijsten, online bijeenkomsten, webinars en straatgesprekken.

Alle partijen gaan na de vaststelling door de gemeenteraden bepalen hoe de RES wordt vertaald naar hun eigen lokale (omgevings)beleid, zo ook in Voorschoten. En ook welke acties ervoor nodig zijn. Wethouder Erika Spil: ‘We willen als gemeente Voorschoten de komende tijd graag inwoners en stakeholders betrekken bij de keuzes die we moeten maken’.

Wat is de RES?
De Regionale Energie Strategie (RES) van Holland Rijnland, is een document waarin de overheden in de regio doelen stellen en keuzes maken om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. De RES 1.0 is opgesteld door dertien gemeenten, twee waterschappen, de Omgevingsdienst West-Holland en de provincie Zuid-Holland. Netbeheerder Liander en andere lokale en regionale partijen leverden bijdragen aan de RES. De concept-RES werd al in juni 2020 in de gemeenteraad van Voorschoten vastgesteld. De RES 1.0 is nu klaar voor besluitvorming door alle gemeenteraden, dus ook van Voorschoten, dat gebeurt voor 1 juli.

Van Klimaatakkoord naar RES
In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hierin werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Deze landelijke afspraken worden door dertig regio’s in Nederland vertaald naar passende regionale ambities en maatregelen. Elke regio stelt hiervoor een Regionale Energiestrategie (RES) op, zo ook Holland Rijnland.

Meer informatie over de RES Holland Rijnland vindt u terug op de website: www.wijzijnon.nl.&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=voorschotensekrant.nl&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;
Meer berichten