<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo voorschotensekrant.nl

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Drinkwatervoorziening van de toekomst 2030-2040

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden, in afstemming met Omgevingsdienst West-Holland, maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, op grond van artikel 7.27, derde lid, van de Wet milieubeheer, bekend dat drinkwaterbedrijf Dunea met het oog op de Drinkwatervoorziening van de toekomst 2030-2040:

  • op grond van artikel 7.16, eerste lid, van de Wet milieubeheer, heeft medegedeeld activiteiten te willen ondernemen waarvoor besluitvorming nodig is;
  • daarbij, op grond van artikel 7.16, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, heeft verklaard voor de voorbereiding van de besluitvorming een milieueffectrapportage te maken;
  • hiervoor een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft opgesteld.

Aanleiding 

Dunea heeft de maatschappelijke opgave om drinkwater te leveren: de bevolking in het leveringsgebied groeit de komende jaren van 1,3 naar richting de 1,6 miljoen mensen in 2040. Daarnaast zijn de bedreigingen voor een onverstoorde levering van drinkwater toegenomen. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater en aan een betrouwbare levering, is meer schoon zoet water nodig en meer zuiveringscapaciteit in de vorm van nieuwe bronnen en nieuwe zuiveringstechnieken. Dunea heeft een strategie voor korte, middellange en lange termijn uitgezet en maakt een milieueffectrapportage voor de middellange termijn, 2030-2040. De uitbreiding van de drinkwatervoorziening zal buiten de duinen moeten plaatsvinden en de ruimtelijke inpassing zal effecten met zich meebrengen en besluitvorming vragen. De NRD geeft de kaders weer voor het onderzoek naar de uitbreiding van de drinkwatervoorziening in een in de NRD aangewezen studiegebied (NRD blz. 38, figuur 11: Studiegebied voorgenomen activiteiten). Met inachtneming van de zienswijzen en adviezen start Dunea een variantenstudie naar de beste oplossing voor uitbreiding naast het huidige rivier-duinsysteem. Deze uitkomst hiervan, het NRD-variantenrapport, wordt tevens ter inzage gelegd voor zienswijzen en advisering. De NRD en het NRD-variantenrapport vormen de basis voor de op te stellen milieueffectrapportage.

Reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD Drinkwatervoorziening voor de toekomst 2030-2040 ligt van dinsdag 28 juni 2022 tot en met maandag 22 augustus 2022 voor iedereen ter inzage. De NRD is digitaal te raadplegen op: www.dunea.nl/NRD. De NRD ligt deze periode ook ter inzage bij de gemeenten waarin het studiegebied zich bevindt: Den Haag, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar en Westland. Voor informatie over het inzien van de NRD verwijzen wij u naar de websites van deze gemeenten.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen reageren op de NRD door een zienswijze in te dienen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of er naar uw mening onjuistheden in staan of dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden gezien. Ook kunt u aangeven welke varianten moeten worden onderzocht. Natuurlijk kunt u ook andere relevante zaken naar voren brengen. Vermeld in uw zienswijze: uw naam, adres en overige contactgegevens en het zaaknummer 01034639.

Het indienen van een zienswijze met vermelding van het zaaknummer 01034639 kan op drie manieren:

  • bij voorkeur via email aan vergunningen@odh.nl 
  • per post aan Omgevingsdienst Haaglanden, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u (tijdig, dat wil zeggen ruim voor afloop van de inzagetermijn) een afspraak maken via 070-2189902

Informatiebijeenkomst

Betrokkenheid van organisaties en (toekomstige) klanten bij de drinkwatervoorziening is wenselijk. Dunea gaat daarom graag met u in gesprek over de plannen voor de toekomst. Dunea organiseert op 5 juli 2022 twee bijeenkomsten. Voor de brede inloopbijeenkomst bent u tussen 16.00 en 18.00 uur van harte welkom in Leiden, PLNT Leiden, Lange Gracht 70. Vooraf aanmelden is gewenst, maar niet verplicht. Tussen 19.30 en 20.30 uur kunt u deelnemen aan de digitale informatiebijeenkomst. Hiervoor is aanmelden wel noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden zie www.dunea.nl/NRD. Heeft u inhoudelijke vragen over de NRD Drinkwatervoorziening van de Toekomst 2030-2040, dan kunt u die ook stellen aan de omgevingsmanager van Dunea voor het project: Liesbeth Verhage, via l.verhage@dunea.nl.

Advisering
De NRD wordt voor advies toegestuurd aan wettelijke adviseurs en betrokken bestuursorganen worden geraadpleegd. Tevens wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage om advies gevraagd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=voorschotensekrant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten